Projekty Unijne

Przedsiębiorstwo Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy i Gastronomia Bogdan Kołpak realizuje projekt pt. „Instalacja paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła przez firmę ZPHU i Gastronomia Bogdan Kołpak w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej oraz energii geotermalnej do produkcji energii cieplnej.”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Cel projektu:

Budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,76 kW oraz instalacja pompy ciepła o mocy grzewczej 52 kW (moc elektryczna 10,4 kW) w miejscowości Piecki.

Planowane efekty:

Panele fotowoltaiczne – wyprodukowanie 15,567 MWh energii elektrycznej
Pompa ciepła – 13,658 MWh energii cieplnej
co przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery o 19,68 ton / rok.

Wartość projektu – 419 470,59 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 289 793,05 zł

3.3 Opis projektu:

Inwestycja objęta niniejszym projektem polega na zakupie i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 19,76 kW oraz montażu pompy ciepła o mocy grzewczej 52 kW i elektrycznej 10,4 kW w miejscowości Piecki przy ul. Zwycięstwa 44 działka 162/3.

Projekt wpisuje się w typ projektu wymieniony w SzOOP RPO WiM 2014-2020 dla działania 4.1 – instalacji wykorzystujących energię słońca i ziemi (np.
kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciep0ła) – do 2 MWe/MWth.
Instalacja PV zgodnie z możliwością opisaną w SzOOP będzie służyła potrzebom własnym przedsiębiorstwa i będzie podłączona do sieci, jednakże ze względu na moc instalacji (do 40 kW) zgodnie z art. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) oraz Art. 7 ust. 8d ze znaczkiem 4-9 ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) będzie ona dokonywana na podstawie zgłoszenia bez konieczności posiadania przez beneficjenta ważnych technicznych warunków przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.
Projekt spełnia wszystkie warunki brzegowe określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020.
Niniejszy projekt zakłada dostawę i montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem technologii polikrystalicznej do produkcji energii elektrycznej. Inwestycja polega na montażu 76 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 19,76 kW połączonych w samodzielne układy wraz z falownikami, z niezbędnym okablowaniem i osprzętem. Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje podstawowe prawa fizyki – wymusza przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do miejsca gdzie ta temperatura jest wyższa.
Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie 12 odwiertów wiertniczych o głębokości do 97 m każdy. W ramach projektu planuje się wyposażenie budynku objętego inwestycją w kompletną instalację działającą na bazie pompy ciepła, która zastąpi piec na paliwo stałe tj. węgiel.